D O K U M E N T Y   F O R M A L N O - P R A W N E


 

Projekty wymagające uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wymagają uzyskania dokumentów formalnych i administracyjno-prawnych. Zakres niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, promes, warunków technicznych i innych dokumentów jest uzależniony od rodzaju i skali projektu, uwarunkowań lokalizacji inwestycji oraz obowiązujacych przepisów.

 

Dokumenty formalne i administracyjno - prawne umożliwiające rozpoczęcie prac projektowych mogą Państwo pozyskać we własnym zakresie lub zlecić ich pozyskanie mojej pracowni, udzielając stosownego pełnomocnictwa. Jako pełnomocnik będziemy pilotować procedurę w odpowiednich urzędach i instytucjach; opracujemy i złożymy w Państwa imieniu odpowiednie wnioski, dotyczące między innymi uzyskania: 

 

  • promes i warunków technicznych na podłączenia do mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja)
  • Warunków Zabudowy
  • opinii, np. konserwatora zabytków, urbanistycznej, Urzędu Melioracji
  • uzgodnienia w Nadzorze Farmaceutycznym, Nadzorze Weterynaryjnym
  • zezwoleń, np na lokalizację zjazdu z drogi publicznej na działkę
  • postanowień, np o wyłączeniu działki z produkcji rolnej
  • odstępstw od przepisów - w szczególnych przypadkach; składanie wniosków do Wojewódzkiej Komendy Staraży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanepidu lub właściwego Ministerstwa
  • decyzji np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę