I N W E N T A R Y Z A C J E


 

INWENTARYZACJE PRZEDPROJEKTOWE

Inwentaryzacje stanu istniejącego budynku są niezbędne do wykonania projektu przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynku - jest podstawą do wykonania nowych prac projektowych. Zakres opracowania inwentaryzacji jest uzależniony od zakresu inwestycji.

 

INWENTARYZACJE KONSERWATORSKIE

Inwentaryzacje architektoniczne budynków wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, mające na celu szczegółowe udokumentowanie istniejących budynków, wraz z detalami.

 

INWENTARYZACJE BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI

Inwentaryzacje budowlane budynków przeznaczonych do rozbiórki są wymagane w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.