K O N S U L T I N G


 

POMOC W WYBORZE MIEJSCA DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przed kupnem nieruchomości warto sprawdzić możliwości inwestycyjne nieruchomości,  aby zakupiona nieruchomość była odpowiednia dla planowanego zamierzenia budowlanego. Pomożemy określić czy planowana inwestycja będzie możliwa do zrealizowania na danej nieruchomości oraz jakie będą niezbędne prace potrzebne do wykonania dla jej realizacji.  

Weryfikacja harmonogramu spraw formalno-urzędowych dla danej nieruchomości - określenie czasu i kosztów potrzebnych na przeprowadzenie spraw formalnych.

 

Zakres naszej pomocy:

 • analiza stanu istniejącego nieruchomości 
  • obsługa komunikacyjna: dojazd, zjazd z drogi publicznej, miejsca parkingowe
  • dostęp do mediów: woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, teletechnika
  • stan zieleni na działce
  • badania geotechniczne gruntu
  • stan techniczny budynku
 • analiza możliwości inwestycyjnych - wstępny projekt koncepcyjny: rozwiązania funkcjonalnno-przestrzenne wraz z bilansem powierzchni i kubatury
 • analiza wymagań wynikających z Prawa Budowlanego, w tym wymagania BHP, SANEPID i PRZECIWPOŻAROWE
 • harmonogram spraw formalno-urzędowych dla wybranej nieruchomości: opinii, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia planowanej inwestycji

 


 

 

KOORDYNACJA BUDOWY

Konsulting w zakresie koordynacji budowy.

 


 

 

PEŁNOMOCNIK

Reprezentowanie Inwestora w celu przeprowadzenia procedur formalnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Zakres takiego pełnomocnictwa dotyczy złożenia wniosków i odebrania:

 

 • promes i warunków technicznych na podłączenia do mediów
 • Warunków Zabudowy i Zagospdoarowania Terenu
 • opinii, np. konserwatora zabytków, Urzędu Melioracji 
 • zezwoleń, np na lokalizację zjazdu z drogi publicznej na działkę
 • postanowień, np o wyłączeniu działki z produkcji rolnej
 • odstępstw od przepisów - w szczególnych przypadkach; skłądanie wniosków do Wojewódzkiej Komendy Staraży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanepidu lub właściwego Ministerstwa
 • decyzji np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę

Zakres spraw formalnych jest uzależniony od specyfiki danej inwestycji oraz uwarunkowań lokalizacyjnych.