P R O G R A M Y   F U N K C J O N A L N O  -  U Ż Y T K O W E    I N W E S T Y C J I


 

 

Program funkcjonalno-projektowy inwestycji zawiera opis planowanych rozwiązań inwestycji oraz zawiera niezbędne materiały wyjściowe do wykonania szczegółowych projektów koncecyjnego, budowlanego i wykonawczego.

Zakres opracowania obejmuje:

  • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrsy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • mapa do celów lokalizacyjnych
  • badania geotechniczne gruntu
  • inwentaryzację istniejącej zieleni
  • wstępna koncepcja architektoniczna - opis programu funkcjonalnego z bilnasem powierzchni
  • warunki techniczne na podłączenia do mediów - przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazowej, ogrzewnia
  • szacunkowa wycena kosztów inwestycji