Ś W I A D E C T W A   C H A R A K T E R Y S T Y K I   E N E R G E T Y C Z N E J


 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane powszechnie charakterystyką energetyczną lub certyfikatem energetycznym) to dokument określający łączną ilość energii jaka w ciągu roku jest potrzebna dla funkcjonowania danego lokalu. Ta łączna ilość energii jest nazywana "nieodnawialną energią pierwotną", w skrócie EP i jest wyrażona w kwh/m2rok. Przy obliczaniu tej energii pierwotnej sumuje się energię potrzebną na ogrzanie, oświetlenie, wentylację, klimatyzację, przyrządzanie posiłków i inną energię użytkowaną w ciągu roku dla zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu.

 

Dodatkowo na świadectwie energetycznym widnieje porównanie z budynkiem lub lokalem referencyjnym, nowym lub przebudowanym, dla danego rodzaju budynku lub lokalu (np. mieszkalny, usługowy, przemysłowy), dzięki któremu można się zorientować, czy dany budynek lub lokal jest energooszczędny czy nie i w jakim stopniu.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym przy :

  • oddaniu budynku do użytkowania - zakończenie inwestycji nowego lub rozbudowanego, zmodernizowanego budynku
  • sprzedaży budynku lub lokalu mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego
  • wynajmnie budynku lub lokali mieszkaniowego, usługowego, przemysłwoego

 

Posiadamy uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej.