W Y D Z I A Ł   E K O N O M I C Z N O  -  S O C J O L O G I C Z N Y   U N I W E R S Y T E T U   Ł Ó D Z K I E G O


 

 mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej

architekt z pełnymi uprawnieniami projektowymi, projektant - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o. w Łodzi

 


 

Modernizacja i adaptacja budynków "Palmy" na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zaprojektowano budynek wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zawierający min. bibliotekę wydziałową, pomieszczenia dla pracowników naukowych, pomieszczenia administracyjne.

Lokalizacja: Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku

powierzchnia użytkowa 9,4 tys. m2. 

Faza projektu: koncepcja ofertowa - przetargowa.

projektant prowadzący projekt: Karolina Kejna